A figjia quantu mi voi beni?

E' la storia racccontata dall'antico saggio popolare calabrese, che parla di un padre che chiede continuamente alla figlia quanto affetto tiene nei suoi confronti.

[GARD]

 A fighja quantu mi voi beni, ci dicia u patri, e a figjia nci
rispundia, a papà u sai quantu ti voghju beni, quantu na cacata. U
patri scumpurtatu nci dissi, a fighja, comu quantu na cacata, chi voi
diri? E a fighja nci ripetia, patri io ti voghju beni quantu na cacata.
N'atru jornu  a u patri nci ripetiu di novu a stessa dumanda, a fighja
ma tu quantu mi voi beni? E a figja nci rispundiu a stessu modu, patri
ti voghju beni quantu na cacata. U patri sentendusi diri ogni vota i
stu modu, restava meravighjatu. Dopu nu pocu i tempu a fighja nci
sposau cu nu castellanu e si perdiu di contattu cu patri. Passaru
diversi anni e u patri capitau a passari di nu castellu nto megghju i
na tempesta, bussau o portuni e nci iapriu na fimmina. Chista capisciu
subito ca era paisa e nci dissi chi desiderava, u patri no' riconosciu
a fighja pe nenti e nci dissi si perfavori potia passari a notti nta na
camera, ca l'indomani dopo a tempesta ripartia. A fighja nci dissi ca
non c'è problema e ca potia benissimu restari. U patri s'accomodau, fu
invitatu a cena chi patruna i casa, mangiau e poi si ritirau nta
camera. A fighja, senza u sind'accorghi u chiusi a chiavi intra a
camera. Di colpo o patri nci scappau na cacata, ma nta camera non c'era
ne u bagnu ne attrezzi adeguati, a porta era chiusa a chiavi e non
potia nesciri. A fini u patri si cacau nto mantellu. O matinu u patri
salutau i patruna e nesciu cu matellu ricogniutu a palla nte mani. A
fighja u fermau e nci dissi, fatemi u viu chi aviti nta mantella, e u
patri nci ripetiu ca non c'eni nenti. A fighja institia sempri i chjiu
e cumandau i guardi u mu trattenunu. A fini pe nommu passa pe ladru,
nci fici vidiri ca nta mantella c'era sulu merda. A ru puntu a fighja
nci dissi o patri, "U VIDI QUANTU VALI NA CACATA!!??". A voti pe na
cacata rischi puru a vita e io ti volia beni quantu na vita.

La
morale dell'antico saggio calabrese indica che la figlia ha sempre
voluto bene, e che ha saputo aspettare il momento giusto per
imprimerlo al padre. Ciò vuole essere una affermazione che al mondo ci
sono donne e donne, alcune sanno veramente farsi valere, altre no.

2 Comments

  1. <strong>higghja quantu mi voi beni?</strong><br />Capisco che ogni paese ha un modo diverso di esprimersi e scrivere ma la parola figjia è alquanto illegibile mpronunciabile. Quindi è esatto scrivere figghja o higghja.
  2. <strong>higghja quantu mi voi beni?</strong><br />Capisco che ogni paese ha un modo diverso di esprimersi e scrivere ma la parola figjia è alquanto illegibile mpronunciabile. Quindi è esatto scrivere figghja o higghja.

Lascia un commento